Theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2014, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc có nhiệm vụ điều hành các hoạt động hằng ngày của công ty. Chính vì vai trò quan trọng này việc bổ nhiệm, miễn nhiệm hay cách chức đối với giám đốc, Tổng giám đốc được thực hiện vô cùng cẩn trọng. 

1. Tiêu chuẩn và điều kiện của Giám đốc, Tổng giám đốc 

Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty do Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty bổ nhiệm hoặc thuê theo phương án nhân sự đã được cơ quan đại diện chủ sở hữu chấp thuận. Công ty có một hoặc một số Phó Tổng giám đốc hoặc Phó Giám đốc. Số lượng, thẩm quyền bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc hoặc Phó Giám đốc quy định tại Điều lệ công ty. Quyền và nghĩa vụ của Phó Giám đốc hoặc Phó Tổng giám đốc quy định tại Điều lệ công ty hoặc hợp đồng lao động.

Luật doanh nghiệp năm 2014 quy định về tiêu chuẩn, điều kiện của Giám đốc, Tổng giám đốc như sau:

 • Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tế trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty.
 • Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan đại diện chủ sở hữu.
 • Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng thành viên.
 • Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của Phó Tổng giám đốc, Phó Giám đốc và Kế toán trưởng của công ty.
 • Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Kiểm soát viên công ty.
 • Không đồng thời là cán bộ, công chức trong cơ quan nhà nước hoặc tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội.
 • Chưa từng bị cách chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc hoặc Phó Giám đốc tại công ty hoặc ở doanh nghiệp nhà nước khác.
 • Không được kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của doanh nghiệp khác.
 • Các tiêu chuẩn, điều kiện khác quy định tại Điều lệ công ty.

2. Miễn nhiệm, cách chức đối với Giám đốc, Tổng giám đốc

 Giám đốc hoặc Tổng giám đốc bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau đây:

 • Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định của pháp luật, đã phân tích tại mục (1);
 • Có đơn xin nghỉ việc.

Giám đốc hoặc Tổng giám đốc bị cách chức trong các trường hợp sau đây:

 • Doanh nghiệp không bảo toàn được vốn theo quy định pháp luật;
 •  Doanh nghiệp không hoàn thành các mục tiêu kế hoạch kinh doanh hằng năm;
 • Không có đủ trình độ và năng lực đáp ứng yêu cầu của chiến lược phát triển và kế hoạch kinh doanh mới của doanh nghiệp;
 • Doanh nghiệp vi phạm pháp luật hoặc có hoạt động kinh doanh trái với quy định của pháp luật;
 • Vi phạm một trong số các nghĩa vụ của người quản lý quy định tại Điều 96 của Luật này;
 • Các trường hợp khác quy định tại Điều lệ công ty.

Trường hợp miễn nhiệm, cách chức đối với Phó Tổng giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng và người quản lý công ty khác do Điều lệ công ty quy định.

Trên đây là nội dung bài viết “Giám đốc, Tổng giám đốc và người quản lý khác của doanh nghiệp Nhà nước bị miễn nhiệm, cách chức trong những trường hợp nào?”. Mọi vướng mắc ui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 1900252511 để được hỗ trợ tư vấn miễn phí. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *