Thực hiện phương án phục hồi hoạt động kinh doanh được xem là “lối thoát” để doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán thoát khỏi tình trạng nợ nần, tránh nguy cơ bị tuyên bố phá sản.

1. Điều kiện thực hiện phương án phục hồi hoạt động kinh doanh

Theo quy định của Luật phá sản 2014, Thẩm phán ra quyết định áp dụng thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh sau khi Hội nghị chủ nợ lần thứ nhất thông qua Nghị quyết đồng ý với các giải pháp tổ chức lại hoạt động kinh doanh, kế hoạch thanh toán nợ cho các chủ nợ và yêu cầu doanh nghiệp, hợp tác xã phải xây dựng phương án phục hồi hoạt động kinh doanh.

2. Xây dựng phương án phục hồi hoạt động kinh doanh

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Hội nghị chủ nợ thông qua Nghị quyết có nội dung áp dụng thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh thì doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán phải xây dựng phương án phục hồi hoạt động kinh doanh và gửi cho Thẩm phán, chủ nợ, Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản cho ý kiến.

3. Nội dung phương án phục hồi hoạt động kinh doanh 

Nội dung phương án phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán phải nêu rõ các biện pháp để phục hồi hoạt động kinh doanh; các điều kiện, thời hạn và kế hoạch thanh toán các khoản nợ.

Cụ thể theo quy định tại Điều 88 Luật phá sản 2014, các biện pháp thực hiện phương án phục hồi hoạt động kinh doanh bao gồm: 

  • Huy động vốn;
  • Giảm nợ, miễn nợ, hoãn nợ;
  • Thay đổi mặt hàng sản xuất, kinh doanh;
  • Đổi mới công nghệ sản xuất;
  • Tổ chức lại bộ máy quản lý, sáp nhập hoặc chia tách bộ phận sản xuất;
  • Bán cổ phần cho chủ nợ và những người khác;
  • Bán hoặc cho thuê tài sản;
  • Các biện pháp khác không trái quy định của pháp luật.

4. Thời hạn thực hiện phương án phục hồi hoạt động kinh doanh

Thời hạn thực hiện phương án phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán theo Nghị quyết của Hội nghị chủ nợ thông qua phương án phục hồi hoạt động kinh doanh. 

Trong trường hợp, Hội nghị chủ nợ không xác định được thời hạn thực hiện thì thời hạn thực hiện phương án phục hồi hoạt động kinh doanh là không quá 03 năm kể từ ngày Hội nghị chủ nợ thông qua phương án phục hồi hoạt động kinh doanh. 

5. Sửa đổi, bổ sung phương án phục hồi hoạt động kinh doanh

Theo quy định của Luật phá sản 2014, trong quá trình thực hiện phương án phục hồi hoạt động kinh doanh, các chủ nợ của doanh nghiệp, hợp tác xã có quyền thỏa thuận về việc sửa đổi, bổ sung phương án phục hồi hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, thoả thuận về việc sửa đổi, bổ sung phương án phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã được chấp nhận khi được quá nửa tổng số chủ nợ không có bảo đảm có mặt và đại diện cho từ 65% tổng số nợ không có bảo đảm trở lên biểu quyết tán thành.

Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản gửi văn bản đề nghị Thẩm phán ra quyết định công nhận sự thỏa thuận về sửa đổi, bổ sung phương án phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã. 

Quyết định công nhận sự thỏa thuận về việc sửa đổi, bổ sung phương án phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã được gửi cho doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán và chủ nợ trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định.

Như vậy, nếu việc sửa đổi, bổ sung phương án phục hồi hoạt động kinh doanh được công nhận, doanh nghiệp, hợp tác mất khả năng thanh toán sẽ thực hiện phương án phục phục hồi hoạt động kinh doanh theo nội dung đã sửa đổi, bổ sung. 

6. Đình chỉ thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh

Căn cứ Điều 95 Luật phá sản 2014, thẩm phán ra quyết định đình chỉ thủ tục phục hồi hoạt động kinh của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán nếu thuộc các trường hợp sau đây:

(i) Doanh nghiệp, hợp tác xã đã thực hiện xong phương án phục hồi hoạt động kinh doanh và được coi là không còn mất khả năng thanh toán. Do đó, Thẩm phán phụ trách giải quyết yêu cầu mở thủ tục phá sản có trách nhiệm ra thông báo bằng văn bản về việc chấm dứt quyền và nghĩa vụ của Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý,thanh lý tài sản;

(ii) Doanh nghiệp, hợp tác xã không thực hiện được phương án phục hồi hoạt động kinh doanh;

(iii) Hết thời hạn thực hiện phương án phục hồi hoạt động kinh doanh nhưng doanh nghiệp, hợp tác xã vẫn mất khả năng thanh toán.

Như vậy, phương án phục hồi hoạt động kinh doanh có thể giúp doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán thoát khỏi tình trạng phá sản. Trong trường hợp, nếu doanh nghiệp, hợp tác xã không thực hiện được phương án phục hồi hoạt động kinh doanh hoặc hết thời hạn thực hiện nhưng doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán thì Thẩm phán ra quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản. 

Trên đây là nội dung bài viết “Thực hiện phương án phục hồi hoạt động kinh doanh” mà Lawkey gửi tới bạn đọc. Nếu có thêm bất kỳ thắc mắc nào về các vấn đề pháp lý liên quan, vui lòng liên hệ với Lawkey để được hỗ trợ. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *